Общи условия - круизи

І. Записване за пътуване с кораб

Чл.1 (1) Потребителят може да се запише за пътуване с кораб чрез туристически агент в страната или директно по телефон, факс или интернет, включително и в офисите на Туроператора. При резервация, направена чрез турагент, всички въпроси, свързани с пътуването, се отнасят и се уреждат само чрез него.
(2) Направена от Потребителя резервация се пази 24 часа (освен ако не е упоменато изришнодруг срок) и е валидна след попълване на договор за организирано туристическо пътуване с кораб и заплащане на депозит.
(3) С потвърждаване на резервацията Туроператорът потвърждава и сключения между страните договор, с което условията на попълнения от Потребителя договор стават задължителни за двете страни.
(4) Лицето, направило резервацията, декларира и гарантира пред Туроператора, че всички други лица, вписани в договора, са съгласни с условията на договора и гарантира от свое име и от името на останалите лица, включени в пътуването, заплащането на цената по договора.

ІІ. Цени, срок и начин на плащане

Чл.2. (1) Плащането на пътуването се извършва в брой или по банков път по сметката на Туроператора. Цени, посочени във валута, различна от националната, се дължат в равностойността по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
(2) При записване за пътуване Потребителят следва да заплати депозит в размер до 50% от стойността на заявените круизни услуги. За някои круизи Туроператорът може да изисква заплащане и на по-голям депозит.
(3) При заявяване на самолетен билет се заплаща 100% от стойността му.
(4) Пълната сума за услугите се заплаща от 96 до 64 дни преди началната дата на пътуването, освен ако в договора на круизната компания не е упоменато изрично друго.
(4) Уговорената в договора за организирано туристическо пътуване обща пакетна цена може да бъде увеличена най-късно до 20 дни преди началната дата на пътуването.

ІІІ. Промяна на условията на договора

Чл.3 (1) Увеличение на цената на круизното пътуване е възможно в следните случаи: промяна на транспортните разходи /увеличение на цените на горивата/; промяна на пристанищни такси и др.; при промяна на валутния курс, относим към договора, в периода между датата на сключване на договора и датата на отпътуване; при непредвидено увеличение на цените от страна на партньорите на Туроператора.
(2) Промяната в цената трябва да е икономически обоснована и да съответства на изменените разходи на Туроператора.
(3) При увеличение на цената на пътуването с повече от 5%, което представлява значителна промяна на Договора за организирано туристическо пътуване, Туроператорът се задължава да защитава интересите на Потребителя при условията на чл. 89 от ЗТ.
(4) Замяната на круизен кораб с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената, както и замяната на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора за круизно пътуване.

ІV. Визи. Медицински и здравни изисквания

Чл.4 (1) За пътуванията в държави, за които има установен паспортен и визов режим за български граждани, Туроператорът предоставя на Потребителя в писмен вид или по друг подходящ начин информация за паспортния и визов режим, сроковете за получаване на необходимите документи, както и за размера на дължимите такси за издаване на визи.
(2) Стойността на визите не е включена в цената на организираното туристическо пътуване и се заплаща допълнително от Потребителя.
(3) Издаването на виза за съответната държава е правомощие единствено на посолството й и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството да издаде виза на Потребителя и/или на останалите лица, участници в пътуването, платените от Потребителя и/или останалите лица, участници в пътуването такси за издаване на виза/и не се връщат.
(4) Туроператорът предоставя на Потребителя в писмен вид информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

V. Права и задължения на страните

Чл.5 (1) Туроператорът се задължава:
1. Да предостави на Потребителя заплатените от него туристически услуги, включени в Договора за круизно пътуване.
2. Да осигури на Потребителя задължителна медицинска застраховка за пътуванията извън страната при стандартните условия на застрахователно дружество «ИНТЕРАМЕРИКАН» гр.София, пл.Света Неделя, 16, тел. 02/986-76-39 begin_of_the_skype_highlighting 02/986-76-39 БЕЗПЛАТНО end_of_the_skype_highlighting , като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. За определени туристически услуги /круизно пътуване, продажба на самолетни билети, настаняване в хотел и др./ стойността на застраховката може да не е включена в цената, като същата следва да се заплати допълнително от Потребителя.
3. По искане на Потребителя да го застрахова и за други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на съответното застрахователно дружество.
(2) Туроператорът има право:
1. да промени превозвача по Договора за организирано туристическо пътуване с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в Договора превозвач да изпъплни задълженията си, като уведоми за промяната Потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
2. да промени часа на тръгване, като уведоми своевременно Потребителя.
3. да задържи платения от Потребителя депозит, като счете, че Потребителят се е отказал от пътуването, в случай че Потребителят не заплати в уговорените в Договора за организирано туристическо пътуване срокове остатъка от цената на пътуването.
(3) Потребителят се задължава:
1. да заплати пълния размер и в установените в Договора за круизно пътуване срокове стойността на органзираното туристическо пътуване.
2. да си осигури необходимите лични документи /личен паспорт, виза и др./, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България при пътувания извън България.
3. да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата, ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт. В случай, че малолетният/непълнолетният пътува в чужбина заедно с единия от родителите си, той трябва да притежава и да представи на граничните власти нотариално заверено съгласие от другия родител.
4. да спазва законодателството на страната, за която пътува.
5. да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания, ако възнамерява да извърши пътуване и престой в страна/и с повишен риск от инфекциозни заболявания.
6. да спазва указанията на Туроператора по време на пътуването, включително и като се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове.
(4) Корекция и промяна на имена на Потребител по Договора за организирано туристическо пътуване могат да бъдат извършени след специално писмено разрешение на контрагентите на Туроператора, както и след заплащане на съответните такси, определени от тях. В допълнение към тези такси Туроператорът има право да изисква заплащане от страна на Потребителя на административна такса в размер от 20 евро за всяка една промяна.
За определени круизи Туроператорът си запазва правото да не допуска прехвърляне правата и задълженията по Договора за организирано туристическо пътуване на трето лице
Прехвърляне на самолетно пътуване на друго лице не се допуска.

VІ. Анулации

Чл.6 (1) В случай, че Потребителят реши да се откаже от пътуването, анулацията на резервацията се потвърждава писмено и лично от лицето, извършило записването за пътуването.
(2) В случай на отказ от пътуването от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

1. При пътуване в чужбина:
а) при отказ от пътуване, направен до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки.
б) при отказ от пътуване, направен от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 30 % от общата стойност на пътуването.
в) при отказ от пътуване, направен от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 50% от общата стойност на пътуването.
г) при отказ от пътуване, направен от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 80% от общата стойност на пътуването.
д) при отказ от пътуване, направен по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването

2. При пътуване в страната
а) при отказ от пътуване, направен до 96 дни - неустойка в размер на 10%
б) при отказ от пътуване, направен от 95 до 66 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 40 % от общата стойност на пътуването.
в) при отказ от пътуване, направен от 65 до 36 дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 70% от общата стойност на пътуването.
г) при отказ от пътуване, направен 35 дни или по-малко, или неявяване в деня на пътуването - неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването.

Настоящите условия за анулации са валидни в случаите, когато в приложение към договора за организирано пътуване не е упоменато изрично друго.
(3) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителя, включително и поради непредставяне на необходими документи за издаване на виза/незаплащане на визови такси/неявяване за лично интервю в съответното посолство, той губи платените на Туроператора суми съобразно сроковете на анулация и размера на неустойките, посочени в предходната алинея, респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил.
(4) В случай, че Потребителят прекрати своето пътуване през периода на времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните разходи, са изцяло за негова сметка. В този случай Туроператорът не дължи връщане на част от стойността на пътуването.

VІІ. Отговорност

Чл.7 (1) В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на Туроператора по договора и причиняване вследствие на това на вреди на Потребителя, Туроператорът дължи на Потребителя обезщетение в размер на действително претърпените и доказани вреди. Максималният размер на обезщетението е стойността на заплатеното от Потребителя пътуване.
(2) Туроператорът не носи отговорност и не дължи на Потребителя възстановяване на суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване/закъснение на Потребителя по каквито и да е причини на определените място и време за отпътуване/продължаване на пътуването.
(3) Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на каквито и да е суми, в случай на отказ на граничните или митническите служби да допуснат излизане на Потребителя от Република България, респективно влизане на същия на територията на съответната държава поради липса на изискуеми документи, извършени правонарушения или каквито и да е други причини.
(4) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя;
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
(5) Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, в случай, че те не зависят от Туроператора, и се дължат на забавяне/анулиране на самолетни полети по технически или метеорологични причини; забавяне/анулиране/прекъсване на пътуването поради наличие на лични или форсмажорни обстоятелства; загуба или повреда на багаж по време на пътуването; анулация на туристическото пътуване, дължащо се на трети лица-собственици и/или оператори на местата за настаняване и др.
(6) Агенцията гарантира пълна, обективна и точна информация за условията на предлагания туристически продукт и носи отговорност за своевременното извършване на резервацията.

VІІІ.Спорове и рекламации

Чл.8 (1) Всички спорове във връзка с изпълнението на Договора за организирано туристическо пътуване ще се решават чрез преговори и постигане на споразумение между страните. В случай на липса на съгласие за сключване на споразумение, споровете ще се отнасят за разглеждане към компетентния граждански съд в Република България.
(2) Потребителят е длъжен при наличие на неизпълнение/неточно изпълнение на Договора за организирано туристическо пътуване да уведоми незабавно в писмен вид Туроператора или туристическия агент, или да се свърже с Туроператора на телефон 35929559983 или на електронна поща booking@boiana-mg.bg, booking@boiana-mg.com с оглед предприемане на своевременни мерки и оказване на съдействие за разрешаване на проблема.
(3) Всички рекламации на Потребителя във връзка с пътуването/качеството на предоставените му услуги трябва да бъдат предявени на място пред представител на Туроператора или обслужващата фирма. Ако претенциите на Потребителя не бъдат удовлетворени на място, Потребителят следва да изиска съставяне на тристранен протокол, подписан от туриста, представител на Туроператора/приемащата туристическа фирма и администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга.
(4) Неудовлетворени на място рекламации на Потребителя се предявяват пред Туроператора/турагента в писмена форма не по-късно от 7 дни след края на пътуването, придружени от протокола по предходната аления.
(5) Туроператорът е длъжен в срок от 30 дни след получаване на рекламация да даде писмено становище по нея на Потребителя.
(6) Рекламации, които не са заявени от Потребителя на място, както и рекламации, които са повдигнати за първи път след края на съответното туристическо пътуване, няма да бъдат разглеждани от Туроператора и не подлежат на обезщетяване.

ІХ. Допълнителни условия

Чл.9 (1) Туроператорът декларира и гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се съобразно изискванията на ЗЗЛД, Закона за туризма, Закона за счетоводството и се съхраняват в съответстствие с нормативните изисквания.
(2) Туроператорът има сключена застраховка "Отговорност на туроператора" със застрахователно дружество «ИНТЕРАМЕРИКАН» гр.София, пл.Света Неделя, 16, тел. 02/986-76-39 begin_of_the_skype_highlighting 02/986-76-39 БЕЗПЛАТНО end_of_the_skype_highlighting . Застрахователната полица е с номер 000627283/00.
Чл.10 (1) При посочен в Договора за организирано туристическо пътуване минимален брой участници в пътуването, същото се осъществява само при набирането му.
(2) Ако минималният брой участници не бъде набран, Туроператорът е длъжен да уведоми за това Потребителя, както и да му възстанови платените суми в пълен размер.

 


ПРОМОЦИИ от Бояна-МГ

Защо круиз?

На круиз можете да опитате всичко!

От дегустации на вино до скално катерене, от пълна почивка и глезене със СПА процедури до запомнящи се купони в малките часове на сутринта.
По време на круизно пътуване всеки може да намери своето лице и изпълни поне по няколко свои желания...
Какво по-хубаво от това, докато се отдавате изцяло на безкрайните удобства, забавления и услуги във вашия огромен "курорт", всяка сутрин да бъдете изненадвани с нов град, нови хора и приключения!
Спрете да си мечтаете, изживейте го!

Цитати за круизите, почивките, корабите и хората

  • "Установил съм, че няма по-сигурен начин да откриеш дали харесваш хората или ги мразиш от това да пътуваш с тях" - Марк Твен
  • "Колко прекрасно е да не правиш нищо и да се отдадеш на почивка след това." - испанска поговорка
  • "It's not about the ship but the friendships" Sue Denning, Century CD Nov. 2010, Constellation CD January 2011.